Privacy Statement Kingdom Consultancy

Kingdom Consultancy, gevestigd aan Gerbrandylaan 42 4908 DJ Oosterhout NB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

– https://www.kingdomconsultancy.nl; – Gerbrandylaan 42 / 4908 DJ Oosterhout NB; – Telefoonnummer: +31 6 106 196 15; – Directeur / eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Kingdom Consultancy. Hij is te bereiken via wilbur@kingdomconsultancy.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Kingdom Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam; – Geslacht; – Geboortedatum; – Geboorteplaats; – Adresgegevens; – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Locatiegegevens; – Lijst met contactgegevens van de klant via een app; – Bankrekeningnummer; – Gegevens over de onderneming zoals jaarrekeningen, prognoses, etc. 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wilbur@kingdomconsultancy.nl. Dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Kingdom Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling; – Verzenden van nieuwsbrieven en / of reclamefolders en / of e-mail met reclame uitingen; – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening op een goede 

manier uit te kunnen voeren; – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren; – Kingcom Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Kingdom Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren: 

Kingdom Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en / of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Kingdom Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 

Kingdom Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kingdom Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u beschikken in een computerbestand of op andere wijze naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilbur@kingdomconsultancy.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasofot, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. 

Kingdom Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Kingdom Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wilbur@kingdomconsultancy.nl.